1. Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim(prevádzkovateľ internetovéhoobchodu) Grandi Vini, s. r. o. Škultétyho 52/16, 831 03 Bratislava, IČO: 36779610,IČ DPH: SK2022379579 zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I., Oddiel: Sro Vložka číslo: 46041/B (ďalej len predávajúci), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.portaitalia.sk

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Predávajúci vystaví a spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru ako daňový doklad
3. Predávajúci zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom,kuriérskou službou,al.Slov.poštou
 • za poškodenie zásielky dopravcom,kuriérskou službou,al.Slov.poštou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto pri preberaní tovaru oznámiť prepravcovi a spísať s ním zápis o reklamácii
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

4. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany
3. Prijatie objednávky Predávajúcim je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim pri registrácii
4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150,-EUR, žiadať kupujúceho o:

 • autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo e-mailom. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, Predávajúci považuje objednávku za neplatnú
 • Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, Predávajúci považuje objednávku za neplatnú

5. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 • ak sa realizácia dodania z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
 • ak pri platbe (hotovosť,transfer,karta,osobne) nie je celá suma objednávky pripísaná na účet predávajúceho do 7 dní od vystavenia „potvrdenia objednávky“

7. Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak Predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru je akceptovateľné len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru mimo dôvodov uvedených v obchodných podmienkach, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky reálne vynaložené náklady spojené s danou objednávkou.

5. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie dodacia adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím kuriérskych služieb, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami v rámci Bratislavy,príp.osobný odber kupujúceho po predchádzajúcom internetovom objednaní tovaru,úhrade celkovej sumy a pripísaní na účet predávajúceho
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu
3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 3 pracovných dní):

 • po prijatí elektronickej objednávky pri odbere na dobierku (resp. hotovosť pre Bratislavu)
 • po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu Predávajúceho pri platbe vopred

Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia(vyššia moc a z dôvodov nezavinených predávajúcim), a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 14 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.

6. Kúpna cena a platby

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia
3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi

3.1 Prevodný príkaz/ Vklad na účet
Celkovú sumu objednaného tovaru kupujúci uhradí na účet predávajúceho,(transfer,hotovosť,karta,osobne) vedený v ČSOB, a.s.

 • číslo účtu 4005085232/7500 ČSOB, a.s.
 • konštantný symbol – 0008
 • variabilný symbol – číslo potvrdenia objednávky

V prípade platby prevodným príkazom sa objednávka stáva pre Predávajúceho záväznou až po obdržaní celkovej platby.

3.2 Dobierka
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra

3.3 Hotovosť Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí. Platí iba pre kupujúcich v Bratislave.

3.4 Platba prostredníctvom platobnej karty cez službu WebPay

7. Zľavy, poštovné a balné, minimálna objednávka

1. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach Predávajúceho v deň objednávky
2. Minimálna objednávka je 1 fľaša vína. Jeden kartón obsahuje 6 fliaš vína s obsahom 0,75 l (výnimkou sú vína s objemom 0,375l )
3. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke

8. Reklamácie

Reklamácie sú prijaté a vybavované v písomnej forme e-mailom na obchod@portaitalia.sk, alebo poštou na adrese PORTA ITALIA, Škultétyho 52/16, 831 03 Bratislava

9. Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov predávajúceho sú zverejnené na : https://grandivini.eu/ochrana-sukromia/

10. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR.

Translate »

Ak chcete navštíviť túto stránku, musíte mať 18 rokov.

Overte svoj vek